Cantate Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben (BWV 102)


1    Koor

"Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben!
Du schlägest sie, aber sie fühlens nicht;
du plagest sie, aber sie bessern sich nicht.
Sie haben ein härter Angesicht denn ein Fels
und wollen sich nicht bekehren."
"Heer, Uw ogen zoeken het geloof!
Gij slaat hen, maar ze voelen het niet,
Gij kwelt hen, maar ze verbeteren zich niet.
Hun aangezicht is harder dan een rots
en ze willen zich niet bekeren." (Jeremia 5:3).

2     Recitatief (bas)

Wo ist das Ebenbild, das Gott uns eingepräget,
wenn der verkehrte Will sich ihm zuwider legt?
Wo ist die Kraft von seinem Wort,
wenn alle Besserung weicht aus dem Herzen fort?
Der Höchste suchet uns
durch Sanftmut zwar zu zähmen,
ob der verirrte Geist
sich wollte noch bequemen;
doch, fährt er fort in dem verstockten Sinn,
so gibt er ihn ins Herzen Dünkel hin.
Waar is het evenbeeld dat God ons heeft ingeprent,
wanneer de verkeerde wil zich tegen Hem keert?
Waar is de kracht van Zijn woord,
wanneer alle verbetering uit het hart verdwijnt?
De Allerhoogste probeert ons weliswaar
door zachtmoedigheid te temmen,
in de hoop dat onze afgedwaalde geest
zich toch nog wil voegen;
maar wanneer deze volhardt in zijn verstoktheid,
dan geeft Hij hem over aan de eigendunk van zijn hart.

3    Aria (alt)

Weh der Seele, die den Schaden
nicht mehr kennt
und, die Straf auf sich zu laden,
störrig rennt,
ja, von ihres Gottes Gnaden
selbst sich trennt.
Wee de ziel die zijn gebreken
niet meer kent
en die, om straf op zich te laden,
koppig doorholt,
ja, zich zelfs losmaakt
van de genade van haar God.

4    Arioso (bas)

"Verachtest du den Reichtum seiner Gnade,
Geduld und Langmütigkeit?
Weissest du nicht,
dass dich Gottes Güte zur Busse locket?
Du aber nach deinem verstockten
und unbussfertigen Herzen
häufest dir selbst den Zorn
auf den Tag des Zorns
und der Offenbarung
des gerechten Gerichts Gottes".
"Veracht je de rijkdom van zijn genade,
geduld en lankmoedigheid?
Weet je niet,
dat Gods goedheid je lokt om boete te doen?
Maar jij, met je verstokte
en onboetvaardige hart,
belaadt jezelf met de toorn
op de dag des toorns
en der openbaring
van het rechtvaardige oordeel van God".
 (Romeinen 2:4-5)

5    Aria (tenor)

Erschrecke doch,
du allzu sichre Seele!
Denk, was dich würdig zähle
der Sünden Joch.
Die Gotteslangmut geht auf einem Fuss von Blei,
damit der Zorn hernach dir desto schwerer sei.
Schrik toch,
jij al te zelfverzekerde ziel!
Bedenk welke waarde
het juk van de zonde jou toekent.
De lankmoedigheid van God loopt met loden voeten;
zijn toorn echter zal hierna des te zwaarder zijn.

6    Recitatief (alt)

Beim Warten ist Gefahr;
willst du die Zeit verlieren?
Der Gott, der ehmals gnädig war,
kann leichtlich dich vor seinem Richtstuhl führen.
Wo bleibt sodann die Buss?
Es ist ein Augenblick,
der Zeit und Ewigkeit,
der Leib und Seele scheidet;
verblendter Sinn, ach kehre doch zurück,
dass dich dieselbe Stund nicht finde unbereitet!
Door te wachten loop je gevaar;
wil je je tijd verliezen?
De God, die voorheen genadig was,
kan je gemakkelijk voor Zijn rechterstoel brengen.
Waar blijft dan de boete?
Het is maar een ogenblik,
dat tijd en eeuwigheid,
lichaam en ziel van elkaar scheidt;
verblind gemoed, ach, keer toch om,
opdat dat uur je niet onvoorbereid vindt!

7    Koraal

Heut lebst du, heut bekehre dich,
eh morgen kommt, kans ändern sich;
wer heut ist frisch, gesund und rot,
ist morgen krank, ja wohl gar tot.
So du nun stirbest ohne Buss,
dein Leib und Seel dort brennen muss.

Hilf, o Herr Jesu, hilf du mir,
dass ich noch heute komm zu dir
und Busse tu den Augenblick,
eh mich der schnelle Tod hinrück,
auf dass ich heut und jederzeit
zu meiner Heimfahrt sei bereit.
Vandaag leef je, bekeer je vandaag;
voordat morgen komt kan het veranderen;
wie vandaag fris, gezond en blozend is,
is morgen ziek, ja misschien zelfs wel dood.
Indien je nu sterft zonder boete te hebben gedaan,
moeten je lichaam en je ziel daarginds branden.

Help, o Heer Jezus, help mij,
dat ik vandaag nog tot U moge komen
en boete doe op dit moment,
voordat de snelle dood mij wegrukt,
opdat ik nu en altijd
tot mijn thuisreis bereid ben.

(Nederlandse vertaling: Henk Pijlman)