Cantate Nun danket alle Gott (BWV 192)

1. (Vs 1) KOOR
Nun danket alle Gott
mit Herzen, Mund und Händen,
der große Dinge tut
an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib
und Kindesbeinen an
unzählig viel zugut
und noch jetzund getan.


Dankt nu allen God
met hart, mond en handen,
hem die grote dingen doet
aan ons en overal,
die ons vanaf de moederschoot
en van kindsbeen af
talloze weldaden heeft bewezen
en nog bewijst.
2. (Vs 2) ARIA / DUET (S, B)
Der ewig reiche Gott
woll uns bei unserm Leben
ein immer fröhlich Herz
und edlen Frieden geben
und uns in seiner Gnad
erhalten fort und fort
und uns aus aller Not
erlösen hier und dort.


Moge de eeuwig rijke God
ons in ons leven
een altijd vrolijk hart
en een edele vrede geven,
en ons in zijn genade
voortdurend bewaren
en ons uit alle nood
zowel hier als daar verlossen.
3. (Vs 3) KOOR
Lob, Ehr und Preis sei Gott,
dem Vater und dem Sohne
und dem, der beiden gleich
im hohen Himmelsthrone,
dem dreieinigen Gott,
als der ursprünglich war
und ist und bleiben wird
jetzund und immerdar.

Lof, eer en prijs zij God,
de Vader en de Zoon
en Hem die aan beiden gelijk is
op de hoge hemeltroon,
de drieënige God
die er was vanaf het begin
en is en zal blijven
nu en altijd.

(Nederlandse vertaling:  Ria van Hengel