Cantate Und es waren Hirten in derselben Gegend (BWV 248 II)

10. (1) SINFONIA


11. (2) RECITATIEF (Evangelist)
»Und es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde.
Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herren leuchtet um sie,
und sie furchten sich sehr.«


En er waren in de omgeving herders in het veld,
en zij hielden 's nachts de wacht over hun kudde.

En zie, de engel van de Heer kwam naar hen toe,
en het licht van de Heer omstraalde hen,
en zij vreesden zeer.

12. (3) KORAAL
Brich an, o schönes Morgenlicht,
und laß den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
weil dir die Engel sagen,
daß dieses schwache Knäbelein
soll unser Trost und Freude sein,
dazu den Satan zwingen
und letztlich Friede bringen!

Breek aan, o prachtig ochtendlicht
en laat de hemel licht worden!
O herders, schrik niet,
want de engelen vertellen u
dat dit zwakke knaapje
onze troost en onze vreugde zal zijn,
dat hij bovendien de satan zal bedwingen
en ten slotte vrede zal brengen!

13. (4) RECITATIEF (Evangelist, S)
»Und der Engel sprach zu ihnen:
(Engel, S)
Fürchtet euch nicht, siehe,
ich verkündige euch große Freude,
die allem Volke widerfahren wird.
Denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David.«

En de engel sprak tot hen:

Vrees niet, zie,
ik verkondig u een grote vreugde,
die het hele volk ten deel zal vallen.
Want voor u is heden de Heiland geboren,
die Christus de Heer is, in de stad van David.


14. (5) RECITATIEF (B)
Was Gott dem Abraham verheißen,
das läßt er nun dem Hirtenchor erfüllt erweisen.
Ein Hirt hat alles das zuvor
von Gott erfahren müssen.
Und nun muß auch ein Hirt die Tat,
was er damals versprochen hat,
zuerst erfüllet wissen.

Van dat wat God aan Abraham had beloofd
toont Hij nu de vervulling aan de troep herders.
Het was een herder die dat alles destijds
van God moest horen,
en nu moet ook een herder
als eerste weten
dat de belofte van toen vervuld is.

15. (6) ARIA (T)
Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
eh ihr euch zu lang verweilet,
eilt, das holde Kind zu sehn!
Geht, die Freude heißt zu schön,
sucht die Anmut zu gewinnen,
geht und labet Herz und Sinnen!


Verheugde herders, haast u, ach, haast u,
voordat u te lang talmt,
haast u om naar het lieflijke kind te gaan kijken.
Ga, de vreugde is te mooi,
probeer de lieflijkheid te verkrijgen,
ga en laaf uw hart en uw zinnen!

16. (7) RECITATIEF (Evangelist)
»Und das habt zum Zeichen:
Ihr werdet finden das Kind
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.«


En laat dit het teken voor u zijn:
u zult het kind vinden in doeken
gewikkeld en liggend in een kribbe.

17. (8) KORAAL
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
des Herrschaft gehet überall!
Da Speise vormals sucht ein Rind,
da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind.


Kijk toch, daar ligt in de duistere stal
hij die over alles heerst!
Waar eens een os zijn voedsel zocht,
daar rust nu het kind van de maagd.

18. (9) RECITATIEF (B)
So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
daß ihr das Wunder seht:
Und findet ihr des Höchsten Sohn
in einer harten Krippe liegen,
so singet ihm bei seiner Wiegen
aus einem süßen Ton
und mit gesamtem Chor
dies Lied zur Ruhe vor!


Ga dan, herders, ga,
zodat u het wonder ziet.
En als u de zoon van de Allerhoogste vindt,
liggend in een harde kribbe,
zing dan voor hem bij zijn wieg
op zoete toon
en met het hele koor
dit slaapliedje!

19. (10) ARIA (A)
Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
wache nach diesem vor aller Gedeihen!
   Labe die Brust,
   empfinde die Lust,
   wo wir unser Herz erfreuen!


Slaap, mijn liefste, geniet van uw rust
en ontwaak daarna voor het welzijn van allen!
   Verkwik uw ziel,
   ervaar het genot
   dat ons hart verblijdt!

20. (11) RECITATIEF (Evangelist)
»Und alsobald war da bei dem Engel
die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen:«


En plotseling was er bij de engel
een groot hemels leger,
dat God loofde en sprak:


21. (12) KOOR
»Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.«


Ere zij God in den hoge,
en vrede op aarde
en in de mensen een welbehagen.

22. (13) RECITATIEF (B)
So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
daß es uns heut so schön gelinget!
Auf denn! wir stimmen mit euch ein,
uns kann es so wie euch erfreun.


Goed dan, engelen, juich en zing,
omdat ons heden zoiets goeds overkomt!
Komaan, wij zingen met u mee,
wij zijn even blij als u.
23. (14) KORAAL
Wir singen dir in deinem Heer
aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr,
daß du, o lang gewünschter Gast,
dich nunmehr eingestellet hast.

Wij zingen voor u in uw leger
uit alle macht uw lof, prijs en eer,
omdat u, o gast naar wie wij zo hebben verlangd,
nu gekomen bent.


(Nederlandse vertaling: Ria van Hengel