J.S. BACH: CANTATE Gott fähret auf mit Jauchzen (BWV 43)

DEEL 1

1. Koor
Gott fähret auf mit Jauchzen
und der Herr mit heller Posaunen.
Lobsinget, lobsinget Gott!
lobsinget, lobsinget unserm Könige!

God vaart op onder gejuich
en de Heer met bazuingeschal.
Lofzingt, lofzingt  God!
Lofzingt, lofzingt onze Koning!


2. Recitatief T
Es will der Höchste sich ein Siegsgepräng bereiten,
Da die Gefängnisse er selbst gefangen führt.
Wer jauchzt ihm zu? Wer ists, der die Posaunen rührt?
Wer gehet ihm zur Seiten?
Ist es nicht Gottes Heer,
Das seines Namens Ehr,
Heil, Preis, Reich, Kraft und Macht mit lauter Stimme singet
Und ihm nun ewiglich ein Halleluja bringet.

De Allerhoogste wil zich een triomftocht bereiden,
omdat hij de gevangenissen zelf gevangen neemt.
Wie juicht hem toe? Wie is het die op de bazuinen blaast?
Wie vergezelt hem?
Is het niet Gods heerschaar
die met luider stem de eer van zijn naam,
zijn heil, lof, rijk, kracht en macht bezingt
en hem nu eeuwig halleluja toeroept.


3. Aria T
Ja tausend mal tausend begleiten den Wagen,
Dem König der Kön'ge lobsingend zu sagen,
Dass Erde und Himmel sich unter ihm schmiegt
Und was er bezwungen, nun gänzlich erliegt.

Ja, duizend maal duizenden vergezellen de wagen,
om de Koning der koningen lofzingend te zeggen
dat aarde en hemel zich onder hem schikken, en nu geheel
aan hem onderworpen is wat hij heeft bedwongen.


4. Recitatief S
Und der Herr,
nachdem er mit ihnen geredet hatte,
ward er aufgehaben gen Himmel
und sitzet zur rechten Hand Gottes.


En de Heer werd,
nadat hij met hen gesproken had,
opgeheven naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God.


5. Aria S
Mein Jesus hat nunmehr
Das Heilandwerk vollendet
Und nimmt die Wiederkehr
Zu dem, der ihn gesendet.
Er schließt der Erde Lauf,
Ihr Himmel, öffnet euch
Und nehmt ihn wieder auf!

Mijn Jezus heeft nu
het Heiland-werk volbracht
en keert terug
naar hem die hem gezonden heeft.
Hij sluit zijn weg op aarde af,
opent u, hemelen,
en neemt hem weer op!


DEEL 2

6. Recitatief B
Es kommt der Helden Held,
Des Satans Fürst und Schrecken,
Der selbst den Tod gefällt,
Getilgt der Sünden Flecken,
Zerstreut der Feinde Hauf;
Ihr Kräfte, eilt herbei
Und holt den Sieger auf.

Daar komt de Held der helden,
de Vorst en Schrik van de satan,
die zelfs de dood heeft geveld,
de smet van de zonde heeft verwijderd,
de bende vijanden heeft verstrooid.
Kom, machten, haast je
en haal de overwinnaar in!


7. Aria B
Er ists, der ganz allein
Die Kelter hat getreten
Voll Schmerzen, Qual und Pein,
Verlorne zu erretten
Durch einen teuren Kauf.
Ihr Thronen! mühet euch
Und setzt ihm Kränze auf!

Hij is het die geheel alleen
de druiven in de wijnpers heeft vertrapt
vol smart, kwelling en pijn,
om verlorenen te redden
tegen een hoge prijs.
Kom tronen, span je in
en zet hem erekransen op!


8. Recitatief A
Der Vater hat ihm ja
Ein ewig Reich bestimmet:
Nun ist die Stunde nah,
Da er die Krone nimmet
Vor tausend Ungemach.
Ich stehe hier am Weg
Und schau ihm freudig nach.

De Vader heeft immers
een eeuwig rijk voor hem bestemd; 
nu nadert het moment
dat hij de kroon ontvangt
voor zoveel ellende.
Ik sta hier langs de weg
en kijk hem verheugd na.


9. Aria A
Ich sehe schon im Geist,
Wie er zu Gottes Rechten
Auf seine Feinde schmeißt,
Zu helfen seinen Knechten
Aus Jammer, Not und Schmach.
Ich stehe hier am Weg
Und schau ihm sehnlich nach.

Ik zie reeds in de geest
hoe hij aan Gods rechterhand
inslaat op zijn vijanden
om zijn knechten te redden
uit ellende, nood en smaad.
Ik sta hier langs de weg
en kijk hem verlangend na.


10. Recitatief S
Er will mir neben sich
Die Wohnung zubereiten,
Damit ich ewiglich
Ihm stehe an der Seiten,
Befreit von Weh und Ach!
Ich stehe hier am Weg
Und ruf ihm dankbar nach.

Hij wil mij naast zich
een woning bereiden
opdat ik eeuwig
naast hem zal staan,
bevrijd van ach en wee!
Ik sta hier langs de weg
en roep Hem dankbaar na.


11. Koraal
Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ,
Der du bist aufgenommen
Gen Himmel, da dein Vater ist
Und die Gemein der Frommen,
Wie soll ich deinen großen Sieg,
Den du durch einen schweren Krieg
Erworben hast, recht preisen
Und dir g'nug Ehr erweisen?

Zieh uns dir nach, so laufen wir,
Gib uns des Glaubens Flügel!
Hilf, dass wir fliehen weit von hier
Auf Israelis Hügel!
Mein Gott! wenn fahr ich doch dahin,
Woselbst ich ewig fröhlich bin?
Wenn werd ich vor dir stehen,
Dein Angesicht zu sehen?


O Levensvorst, Heer Jezus Christus,
gij die zijt opgenomen
in de hemel waar uw Vader is
en de gemeenschap der vromen,
hoe moet ik uw grote overwinning,
die gij hebt verworven door een zware strijd,
op de juiste manier prijzen
en u voldoende eer bewijzen?

Trek ons achter u aan, dan volgen wij,
geef ons de vleugels van het geloof!
Help ons dat wij hier ver vandaan
vluchten naar Israels heuvels!
Mijn God, wanneer zal ik toch daarheen gaan,
waar ik voor eeuwig vrolijk ben?
Wanneer zal ik voor u staan
en uw aangezicht zien?

(Nederlandse vertaling: Leo de Leeuw