U wordt beter bediend op mijn
NIEUWE WEBSITE

J. S. BACH: Schwingt freudig euch empor (BWV 36)

Beluister opnames van Harnoncourt, Leusink, Herreweghe,  Bach-Stiftung,
 All of Bach of de Thomaner.
Bachs cantate Schwingt freudig euch empor (BWV 36) behoort tot een 'familie' van cantates die geregistreerd staan onder de BWV nummers 36 en 36a t/m 36d.
- BWV 36c is de cantate waaruit ze allemaal zijn voortgekomen, een in 1725 met dezelfde titel gecomponeerde gelukwenscantate voor een - niet nader getraceerde - leraar aan de Leipziger Thomasschule;
- BWV 36a (Steigt freudig in die Luft) ontstond hieruit een jaar later, voor de verjaardag (30 november 1726) van prinses Charlotte Friederike Wilhelmine (1702-1785), de tweede vrouw van Bachs voormalige principaal Leopold van Anhalt-Köthen; de muziek is niet overgeleverd;
- BWV 36d is Bachs eerste poging, uiterlijk in 1730, om koren en aria's uit deze cantate te bewerken tot een adventscantate, die overigens is verloren gegaan;
- BWV 36, de onderhavige cantate, schreef Bach voor de eerste Adventszondag, 2 december 1731, door recitatieven uit de voorafgaande wereldse cantates te vervangen door koraalbewerkingen;
- BWV 36b ten slotte, met de titel Die Freude reget sich, werd in 1735 uitgevoerd ter huldiging van de Leipziger jurist Rivinus. (Wie zich bezorgd maakt dat Bach hiermee zondigt tegen zijn principe alleen ‘omhoog' te parodiëren, van werelds naar kerkelijk en niet omgekeerd, zij gerustgesteld: voor deze laatste versie stond niet de kerkcantate BWV 36 model, maar de gelukwenscantate BWV 36c.)
Voor al deze cantates werd de tekst waarschijnlijk geschreven door Christian Friedrich Henrici, de postbeambte die onder het pseudoniem Picander Bach veel teksten leverde.
Hoewel BWV 36 dus niet de laatste versie is, geldt deze kerkcantate als hoofdvariant.
De adventsperiode waarmee het kerkelijk jaar begint, werd te Leipzig beschouwd als een periode van inkeer en boetedoening, omdat immers de zonden van de mensheid God hebben gedwongen zijn zoon als verzoener af te vaardigen; gedurende deze periode diende de concertante kerkmuziek in Leipzig dan ook te zwijgen (wat de cantor gelegenheid bood zich op de drukke Kerst-twaalfdaagse voor te bereiden). De eerste Adventszondag (waarvoor BWV 36 werd geschreven) was hiervan echter uitgezonderd; de voorgeschreven evangelielezing van die dag (Matteüs 21: 1-9) verhaalt van Jezus' glorieuze intocht in Jeruzalem, op Palmzondag, en cantates voor deze zondag (BWV 36, 61 en 62) hebben dan ook een jubelend karakter.
Omdat Bach deze kerkcantate uit een werelds parodiemodel afleidt door de vier recitatieven daarin te vervangen door koralen of koraalbewerkingen, krijgt de cantate een structuur die we nergens anders aantreffen: alle even nummers zijn op koralen gebaseerd. Daarmee is BWV 36 trouwens géén ‘koraalcantate' geworden: daaraan ligt immers een specifiek plan ten grondslag dat hier niet wordt gevolgd. De totale afwezigheid van recitatieven geeft aan deze late cantate toch een wat ouderwets karakter.
De cantate bestaat uit twee delen van vier nummers, elk besloten met een eenvoudig vierstemmig geharmoniseerd slotkoraal en resp. uit te voeren voor en na de preek. De tekstvergelijking aan het eind van dit commentaar laat zien met hoe weinig wijzigingen Bachs tekstdichter religieuze koor- en ariateksten uit wereldse voorbeelden heeft gewonnen, met handhaving van affecten en zelfs woorden die het mogelijk maken de muziek onveranderd te hergebruiken.
DEEL I

1. KOOR

Schwingt freudig euch empor
zu den erhabnen Sternen,
ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid!
Doch haltet ein!
Der Schall darf sich nicht weit entfernen,
es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.

La Petite Bande
Het openingskoor (1) is een uitbundige en vitale lofzang. De weinig diepzinnige tekst verloochent zijn herkomst uit een wereldse huldigingscantate nauwelijks, maar sluit goed aan bij de lezing over Jezus' triomfantelijke intocht: Zion (dat is Jeruzalem en metaforisch de christelijke gemeente), laat uw loflied klinken tot de verheven sterren , maar ho, stop (haltet ein!): het geluid behoeft de hemel niet te bereiken, want de Heer komt zelf naar òns toe. Muzikaal lopen alle lijnen dus naar boven en twee reeds in de eerste maat klinkende figuren doen dat zelfs met een zwiepende sprong omhoog (*). zwiepers
De triolenfiguur van de viool zal voortdurend als begeleidingsfiguur terugkeren, de hobopartij (die een belangrijker, melodische rol speelt en die Bach terwille van de akoestische balans laat spelen door twee hobo's d'amore unisono) introduceert hier het thema dat de vocale stemmen zullen overnemen. Wanneer de zangstemmen achtereenvolgens inzetten, doen zij dat ook in een lijn omhoog, van bas naar sopraan, en vervolgens een keer andersom, en dan weer in de originele volgorde. Ondanks de imiterende inzetten ontstaat er toch geen sterk polyfone compositie; liedachtige, homofone samenzang overheerst.  Bij het haltet ein! leggen de spelers terstond hun instrument (even) weg en nu klinkt het koor strikt homofoon. Waarna de hele, tweedelige tekst nogmaals, maar verkort, wordt doorgenomen.
2. KORAAL (S, A)
Nun komm, der Heiden Heiland,
der Jungfrauen Kind erkannt,
des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.


Gardiner
Als deel (2) volgt het eerste vers van het koraal Nun komm, der Heiden Heiland (verlosser van alle volkeren), een typisch adventslied, dat de titel bepaalt van Bachs beide andere Eerste-Adventscantates BWV 61 en 62. Luther componeerde het lied in 1524 als bewerking van de voorreformatorische hymne Veni, redemptor gentium. We zullen het koraal in deze cantate nog tweemaal tegenkomen: in een eenvoudig vierstemmige harmonisering aan het slot (8) en als instrumentaal omspeelde melodie in lange noten door de tenor in (6). Hier verwerkt Bach de vier regels van het koraalvers tot een duet voor alt en sopraan, die beide gesteund worden door een colla parte meespelende hobo d'amore. In het continuo horen we gedurende het instrumentale voorspel reeds driemaal de melodie van de eerste koraalregel, die vervolgens door alt en sopraan, elkaar imiterend, zal worden gezongen. De twee vocalisten werken de vier koraalregels achtereenvolgens uit tot kleine polyfone motetjes; de vier vocale episodes worden wel steeds langer: van 6 via 10 en 11 naar 15 maten. Om toch een zekere samenhang te geven aan deze vier qua melodie en tekst verschillende passages, herhaalt het continuo telkens tussen de regels zijn versie van de eerste regel. In zijn begeleidende rol speelt het continuo voortdurend het bekende cortaritme, ‘figura corta', papadam/papadam, een karakteristiek huppelende vreugdefiguur.
Nun komm
                aangepastHet muziekvoorbeeld laat zien hoe Bach de koraalmelodie in de middeleeuwse, Dorische toonsoort op één punt (*) aanpast voor gebruik in een tonale compositie; in de twee andere stukken waarin dit koraal optreedt is dat niet nodig.
3. ARIA (T)
Die Liebe zieht mit sanften Schritten
sein Treugeliebtes allgemach.
   Gleichwie es eine Braut entzücket,
   wenn sie den Bräutigam erblicket,
   so folgt ein Herz auch Jesu nach.


Christoph Genz
Tenoraria (3) gebruikt de relatie tussen bruid en bruidegom als metafoor voor de liefde van de ziel voor Christus. De hobo d'amore (liefdeshobo) is hier het aangewezen soloinstrument. Maar de woorden mit sanften Schritten (met zachte stappen), allgemach (geleidelijk) en - in het origineel 36c - behutsam en Ehrfurcht wijzen erop dat de toenadering voorzichtig en aarzelend is; daarom is de muziek weliswaar dansant maar op het ingetogen ritme van de passepied en in een mineur toonsoort. Ook de periodische structuur met zijn eenheden van 8 maten weerspiegelt de dansvorm. De verbazingwekkend lange coloratuur op het tamelijk ondergeschikte woord allgemach herinnert aan zijn oorspronkelijke functie, op het woord liebt, maar stijgt wel heel ‘geleidelijk' (allgemach).
4. KORAAL
Zwingt die Saiten in Cythara
und laßt die süße Musica
ganz freudenreich erschallen,
daß ich möge mit Jesulein,
dem wunderschönen Bräutgam mein,
in steter Liebe wallen!
Singet, springet,
jubilieret, triumphieret,
dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.


Gardiner
Het vóór de preek uit te voeren eerste deel van de cantate eindigt (4) met het zesde vers van Wie schön leuchtet der Morgenstern, het beroemde lied van Philipp Nicolai, samen met Wachet auf, ruft uns die Stimme geschreven in 1599, terwijl Nicolai als predikant dagelijks tientallen aan de pest overleden gemeenteleden moest begraven. Het is een lied voor het Driekoningenfeest (Epifanie) waarin de bruidsmystiek van (3) terugkeert.
Deel II

5. ARIA (B)

Willkommen, werter Schatz!
Die Lieb und Glaube machet Platz
vor dich in meinem Herzen rein,
zieh bei mir ein!


Concerto Köln
Deel II, dat dus tijdens de communie wordt uitgevoerd, begint met een aria (5) voor bas en strijkers. Bepaalde het eerste deel van de cantate onze gedachten bij Jezus' intocht in Jeruzalem, hier wordt die intocht symbolisch opgevat, met een hartelijk welkom in de harten van de gelovigen. De bas wordt in modern galante stijl begeleid door het vierstemmige strijkorkest, met een levendige en lichtvoetige hoofdrol voor de eerste violen. In de strijkersbegeleiding herinneren de triolen aan (1). Bach hecht zozeer aan de laatste tekstwoorden, Zieh bei mir ein, dat hij, in plaats van de openingszin te herhalen (da capo), ten slotte de gehele tekst nog eens uitvoerig doorneemt, waarbij de begeleidende strijkers (tweede en altviolen) het ziehen (trekken) met lang aangehouden noten illustreren.
6. KORAAL (T)
Der du bist dem Vater gleich,
führ hinaus den Sieg im Fleisch,
daß dein ewig Gotts Gewalt
in uns das krank Fleisch enthalt.


Gardiner
Deze luchtige opening wordt gevolgd door een ernstige bede (6), in de toonsoort b-klein en op tekst van het zesde couplet van Luthers hierboven (2) genoemde koraal Nun komm der Heiden Heiland: help ons ons zondig lichaam (Fleisch) te beheersen. Opnieuw een koraalbewerking, nu met de tenor in de solorol, die niet meer omvat dan het onversierde koraalvers in lange noten. De tenor wordt begeleid door een energiek (molt' allegro) trio van het continuo met twee - letterlijk adembenemende - partijen voor de hobo's d'amore. De strenge canonische vorm waarin de hobo's gevoerd worden, onderstreept de dogmatische ernst van de tekst, die de Leipziger interpretatie van de adventstijd dekt.
7. ARIA (S)
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
wird Gottes Majestät verehrt.
   Denn schallet nur der Geist darbei,
   so ist ihm solches ein Geschrei,
   das er im Himmel selber hört.

Bach-Stiftung
Muzikaal hoogtepunt van de cantate is wel de laatste aria (7), van de sopraan. Zij wordt begeleid door continuo en een soloviool die con sordino (met demper) moet spelen, illustratief voor de gedämpften, schwachen Stimmen, wier loflied tot in de hemel gehoord wordt zolang ze van de Geist vervuld zijn. De sopraan ontleent haar thematiek aan de eerste maten van de viool, maar deze borduurt daarop voort met karakteristiek violistische figuraties. In een pastorale 12/8-maat ontstaat zo een lieflijk vocaal/instrumentaal duet. Echoeffecten die al regelmatig te beluisteren waren tussen de eerste en tweede maathelft van de vioolsolo, klinken in het middendeel tussen de staccatonoten van sopraan en viool, ter illustratie van het woord schallet. Vanwege deze leuke muziek wist dit woord zich ongeveer te handhaven in alle tekstvarianten; achtereenvolgens als es schallet (36c), denn schallt (36a), denn schallet (36) en Erschallet (36b). Na dit middendeel, met zijn wat verbrokkelde, fragmentarische begeleiding, komt het A-gedeelte weer ongewijzigd terug: een volledig da capo.
8. KORAAL
Lob sei Gott, dem Vater, ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
Immer und in Ewigkeit!


Gardiner
De cantate besluit (8) met een eenvoudige vierstemmige harmonisering van het achtste en laatste vers van Martin Luthers koraal, waarvan het eerste en zesde vers al werden bewerkt in (2) en (6). De instrumenten spelen colla parte met de vocale stemmen mee. Er is een weinig in het oog springende bijzonderheid: zowel in de sopraanmelodie als in de begeleidende stemmen worden de kwartnoten regelmatig met achtste doorgangsnoten aan elkaar verbonden, en wel zo dat dit altijd in tenminste één stem gebeurt. Er is slechts één uitzondering: in maat 4, op de lettergreep ein(gen), de enige plaats waar alle stemmen zich tot één ritme verenigen (zie hieronder). Een wel erg on-opvallende manier om een woord te laten opvallen. (NB Hetzelfde doet zich voor in het slotkoraal van een andere adventscantate, BWV 62, van zeven jaar eerder, op dezelfde tekst, maar anders geharmoniseerd!)

omhoog


© Eduard van Hengel


t      e      k      s      t      v      e      r      g      e      l      ij      k      i      n      g
BWV 36c Schwingt freudig euch empor BWV 36a Steigt freudig in die Luft
BWV 36 Schwingt freudig euch empor BWV 36b Die Freude reget sich
1725, verjaardag leraar 1726, verjaardag Prinses Fr.Wilhelmine
1731, 1e Advent 1735, Huldiging Mr Rivinus
1. KOOR

Schwingt freudig euch empor und dringt bis an die Sternen,
Ihr Wünsche, bis euch Gott vor seinem Throne sieht!
Doch, haltet ein! ein Herz darf sich nicht weit entfernen,
Das Dankbarkeit und Pflicht zu seinem Lehrer zieht.
1. ARIA

Steigt freudig in die Luft zu den erhabnen Höhen,
Ihr Wünsche, die ihr jetzt in unsern Herzen wallt;
Doch bleibet hier; Ihr dürft so weit nicht von uns gehen,
Die teure Herzogin ist euer Aufenthalt.
1. KOOR

Schwingt freudig euch empor zu den erhabnen Sternen,
Ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid!
Doch haltet ein! Der Schall darf sich nicht weit entfernen,
Es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.
1. KOOR

Die Freude reget sich, erhebt die muntern Töne,
Denn dieser schöne Tag lässt keinen ruhig sein.
Verfolgt den Trieb, nur fort, ihr treuen Musensöhne,
Und liefert itzt den Zoll in frommen Wünschen ein!
2. RECITATIEF (T)

Ein Herz, in zärtlichem Empfinden,
So ihm viel tausend Lust erweckt,
Kann sich fast nicht in sein Vergnügen finden,
Da ihm die Hoffnung immer mehr entdeckt.
Es steiget wie ein helles Licht
Der Andacht Glut in Gottes Heiligtum;
Wiewohl, der teuren Lehrerruhm
Ist sein Polar, dahin, als ein Magnet,
Sein Wünschen, sein Verlangen geht.
2. RECITATIEF

Durchlauchtigste,
Die tiefgebückte Schuldigkeit
Erscheint zu Deinen Füßen;
Die Hulde, so Dein Eigentum,
Dein Glanz, Dein weltbekannter Ruhm
Macht uns von aller Schüchternheit
Und allen Fürchten frei,
Dass wir der Lippen Melodei
Mehr halten als befördern müssen.
2. KORAAL (S, A)

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.
2. RECITATIEF (T)

Ihr seht, wie sich das Glücke
Des teuersten Rivins durch die gewohnten Blicke
In dieser angenehmen Zeit
Zu seines Hauses Wohl verneut.
Der Segen krönet sein Bemühen,
Das unsrer Philuris so manchen Vorteil schafft.
Und dieser Segen macht durch seine starke Kraft,
Dass Not und Ungemach von seiner Seite fliehen.
3. ARIA (T)

Die Liebe führt mit sanften Schritten
Ein Herz, das seinen Lehrer liebt.
Wo andre auszuschweifen pflegen,
Wird dies behutsam sich bewegen,
Weil ihm die Ehrfurcht Grenzen gibt.
3. ARIA

Die Sonne zieht mit sanften Triebe
Die Sonnen-Wende zu sich hin.
So, Große Fürstin, Deinen Blicken,
Die unser ganzes Wohl beglücken,
Folgt unser stets getreuer Sinn.
3. ARIA (T)

Die Liebe zieht mit sanften Schritten
Sein Treugeliebtes allgemach.
Gleichwie es eine Braut entzücket,
Wenn sie den Bräutigam erblicket,
So folgt ein Herz auch Jesu nach.
3. ARIA (T)

Aus Gottes milden Vaterhänden
Fließt seiner Kinder Wohlergehn.
Er kann das Wahre, Gute schenken,
Er gibt uns mehr, als wir gedenken,
Und besser, als wir es verstehn.
4. RECITATIEF (B)

Du bist es ja, o hochverdienter Mann,
Der in unausgesetzten Lehren
Mit höchsten Ehren
Den Silberschmuck des Alters tragen kann.
Dank, Ehrerbietung, Ruhm,
Kömmt alles hier zusammen;
Und weil du unsre Brust
Als Licht und Führer leiten musst,
Wirst du dies freudige Bezeigen nicht verdammen.
4. RECITATIEF

Die Dankbarkeit,
So Tag und Nacht
In unsern Herzen nachgedacht,
Ein Merkmal ihrer Pflicht zu zeigen,
Mach dieser Tag erfreut,
Da Dich, du Kleinod unsrer Zeit,
Das Licht der Erden hat erblicket.
Und da Dein teurer Leopold,
Und jedes, was Dir treu und hold,
Sich über dieses Fest erquicket.
So können wir auch nicht
Die demutsvolle Pflicht
Vor Deinen Ohren jetzt verschweigen.
4. KORAAL

Zwingt die Saiten in Cythara
Und lasst die süße Musica
Ganz freudenreich erschallen,
Dass ich möge mit Jesulein,
Dem wunderschönen Bräutgam mein,
In steter Liebe wallen!
Singet, Springet,
Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.
4. RECITATIEF (A)

Die Freunde sind vergnügt,
Den Fest- und Gnadentag zu schauen;
Sie können ihren Wunsch auf sichre Gründe bauen,
Auf dessen Huld, der alles weislich fügt,
Der manche Proben schon gewiesen,
Dass dieser fromme Mann ihn tausendmal gepriesen.
Allein!
Wie? Dürfen wir auch froh bei seinem Glücke sein?
Verschmähe nicht, du gütiger Rivin,
Dass wir uns auch bemühn
Und lassen itzt, dich zu verehren,
Auch unsre Lieder hören.


5. ARIA (B)

Der Tag, der dich vordem gebar,
Stellt sich vor uns so heilsam dar
Als jener, da der Schöpfer spricht:
Es werde Licht!


5. ARIA

Sei uns willkommen, schönster Tag!
Der Zung und Odem noch vermag,
Der stimm in diese Harmonie:
Charlotte blüh!

Zweiter Teil

5. ARIA (B)

Willkommen, werter Schatz!
Die Lieb und Glaube machet Platz
Vor dich in meinem Herzen rein,
Zieh bei mir ein!


5. ARIA (A)

Das Gute, das dein Gott beschert,
Und was dir heute widerfährt,
Macht dein erwünschtes Wohlergehn
Vor uns auch schön.
6. RECITATIEF (S)

Nur dieses Einz'ge sorgen wir:
Dies Opfer sei zu unvollkommen;
Doch, wird es nur von dir,
O teurer Lehrer, gütig angenommen,
So steigt der sonst so schlechte Wert
So hoch, als unser treuer Sinn begehrt.
6. RECITATIEF

Wiewohl das ist noch nicht genung,
Die Demut, Treu und Untertänigkeit,
Die wir vor Dich in unsern Herzen hegen,
Dir völlig also darzulegen.
Denn dass das Herz Dir süße Wünsche streut,
Der Mund Dir lauter Heil verspricht,
Das ist, Durchlauchtste, unsrer Pflicht
Nur ein Erinnerung;
Und trügen wir uns selbst Dir eigen an,
So wird Dir unser schwaches Lallen
In Gnaden wohl gefallen.
6. KORAAL (T)

Der du bist dem Vater gleich,
Führ hinaus den Sieg im Fleisch,
Dass dein ewig Gotts Gewalt
In uns das krank Fleisch enthalt.
6. RECITATIEF (S)

Wenn sich die Welt mit deinem Ruhme trägt,
Den dein gelehrter Fleiß stets zu vermehren pflegt,
Wenn deine Frömmigkeit ein wahres Muster gibet,
Wie man dem Nächsten dient und Gott dabei doch liebet,
Wenn sich dein edles Haus auf deine Vorsicht stützt,
Wodurch es auch den Armen nützt,
So sehn wir dies nur mit Bewundrung an,
Weil unsre Dürftigkeit nichts Höhers wagen kann.
7. ARIA (S)

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
Verkündigt man der Lehrer Preis.
Es schallet kräftig in der Brust,
Ob man gleich die empfundne Lust
Nicht völlig auszudrücken weiß.
7. ARIA

Auch mit gedämpften schwachen Stimmen
Wird, Fürstin, dieses Fest verehrt.
Denn schallet nur der Geist darbei,
So heißet solches ein Geschrei,
Das man im Himmel selber hört.
7. ARIA (S)

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
Wird Gottes Majestät verehrt.
Denn schallet nur der Geist darbei,
So ist ihm solches ein Geschrei,
Das er im Himmel selber hört.
7. ARIA (S)

Mit zarten und vergnügten Trieben
Verehrt man deine Gütigkeit.
Erschallet aber einst ein Lied,
Das dich der Sterblichkeit entzieht,
So sind wir auch darzu bereit.
8. RECITATIEF (T)

Bei solchen freudenvollen Stunden
Wird unsers Wunsches Ziel gefunden,
Der sonst auf nichts
Als auf dein Leben geht.
8. RECITATIEF

Doch ehe wir
Noch Deinen Thron verlassen.
Soll unser Geist,
Der, Große Fürstin, Dir
Auf ewig eigen heißt.
Den Wunsch in solche Worte fassen:

8. KORAAL

Lob sei Gott, dem Vater, g'ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
immer und in Ewigkeit!
8. KOOR; RECITATIEF (S, A, T)

KOOR
Was wir dir vor Glücke gönnen,
Wünscht man dir noch zehnmal mehr.

TENOR
Ja wohl! Du hasts verdient,
Wer dich aus deinem Ruhme kennt,
Des Unrechts Geißel nennt;
Hingegen der Gerechten Schirm und Schutz,
Der bietet Not und Unglück Trutz.

KOOR
Dich soll kein Verhängnis quälen,
Nichts an deinem Wohlsein fehlen.

ALT
Dein ganzes Haus
Seh als ein Tempel aus,
Wo man mehr Lob als bange Seufzer hört,
In dem kein Fall die süße Ruhe stört.

KOOR
Diese Lust ergötzt zu sehr,
Mehr als wir entdecken können.

SOPRAN
Drum wirst du, großer Mann, verzeihen,
Dass wir dabei, nach unsers Lehrers Treu,
Uns auch mit ihm bei deinem Feste freuen;
Doch auch, dass unsre Pflicht
Nichts mehr von neuen Wünschen spricht.

KOOR
Was wir dir vor Glücke gönnen,
Wünscht man dir noch zehnmal mehr.
9. KOOR; RECITATIEF (S, T, B)

KOOR
Wie die Jahre sich verneuen,
So verneue sich dein Ruhm!

TENOR
Jedoch, was wünschen wir,
Da dieses von sich selbst geschieht,
Und da man deinen Preis,
Den unser Helikon am besten weiß,
Auch außer dessen Grenzen sieht?

KOOR
Dein Verdienst recht auszulegen,
Fordert mehr, als wir vermögen.

BASS
Drum schweigen wir
Und zeigen dadurch dir,
Dass unser Dank zwar mit dem Munde nicht,
Doch desto mehr mit unserm Herzen spricht.

KOOR
Deines Lebens Heiligtum
Kann vollkommen uns erfreuen.

SOPRAN
So öffnet sich der Mund zum Danken,
Denn jedes Glied nimmt an der Freude teil;
Das Auge dringt aus den gewohnten Schranken
Und sieht dein künftig Glück und Heil.

KOOR
Wie die Jahre sich verneuen,
So verneue sich dein Ruhm!
9. ARIA und RECITATIEF

Grüne, blühe, lebe lange,
Große Fürstin, Sei beglückt!
Wiewohl wer so, wie Du,
Den Himmel liebt,
Hat lauter Heil und Ruh,
Dieweil darauf der Himmel Achtung giebt.
Was Dein Herze kann begehren,
Müsse Dir das Gück bescheren!
Doch will es Deine hohen Gaben
Zum Maße seines Wohltuns haben;
Sonst ist es selbst zu arm darzu.
Dieses Licht, das Du erblickt,
Wisse nichts vom Untergaben!
Dies treue Seufzen wird erlanget,
Dieweil daran
Die Hälfte Deiner Brust,
Des Milden Leopoldens Lust,
Der Wunsch und Wohl von jedem Unterhan
Und Deiner Diener Wohlfart hanget.
Grüne, blühe, lebe lange,
Große Fürstin, sei beglückt!